Přírodní park Džbány - ŽebrákPřírodní park Džbány - Žebrák byl vyhlášen v roce 1996 a je po něm pojmenovám mikroregion. Zaujímá celkovou plochu 53 km²  a rozprostírá se mezi Voticemi, Jankovem, Líšněm a Tomicemi. Dominantou přírodního parku je vrchol Džbány (688 m) a lesnatý hřeben vrcholu Žebrák (585 m).

Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi a remízky. Neméně významné jsou soustavy rybníků zejména na Olbramovicku a Jankovsku.
Území je velmi významné díky své rozmanitosti a zachovalosti. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin (např. orchidej prstnatec májový, bublinatka jižní, suchopýr bahenní, rosnatka okrouhlolistá) a živočichů (např. čolek horský, rosnička zelená, chřástal polní, bekasina otavní, včelojed lesní, výr velký, ledňáček říční, vydra říční, netopýr severní).

Při procházce Kališťskými loukami na vrchol Džbány se naskýtá široký rozhled do kraje, za dobré viditelnosti je možné spatřit např. Kleť, Brdy, vrchol Cukrák u Dobříše či věže Prahy a horu Říp. Na kraji osady Kaliště se nachází mohutný prastarý buk, který je jedním z nejstarších stromů svého druhu ve středních Čechách, a proto je zařazen mezi památné stromy.

K nejcennějším partiím parku patří Kališťské louky na svazích vrchu Džbány, kde vydatné svahové prameniště přechází v mokřadní louky o rozloze cca 40 ha. V roce 1999 zde byl zahájen projekt udržování těchto vzácných biotopů. Zpočátku zde bylo prováděno ruční sečení luk, později se podařilo obnovit pastvu skotu. Díky spolupráci Ochrany fauny ČR a místních soukromých zemědělců tak vznikala postupně ekologická farma Družstvo Džbány, která nyní obhospodařuje pomocí pastvy masného skotu a ovcí 230 ha lučních porostů.
Pastva je extenzivní, regulovaná s ohledem na výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů.

Ekofarma se např. zapojila do agroenviromentálního programu zaměřeného na ochranu vzácného chřástala polního. Součástí dalších ochranářských opatření je také obnova a údržba tůní a malých vodních ploch, prosvětlování porostů jalovců a regulování náletových dřevin.

Nabízíme Vám možnost blíže se seznámit s činností ekofarmy Družstvo Džbány a rezervací Kališťské louky, exkurzi lze objednat u organizace Ochrana fauny ČR.


Více informací o Mikroregionu Džbány naleznete ZDE


Fotografie: